Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΕΕΝΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ
Στο έντυπο δελτίο διακρίνουμε τα εξής:
- Πέντε (5) Περιοχές Πρόβλεψης (Α, Β, Γ, Δ, Ε)
- Περιοχή ΠΡΟΤΟ
- Περιοχή Συνεχόμενων / Μελλοντικών Κληρώσεων

Σε κάθε Περιοχή Πρόβλεψης υπάρχουν:
- πεδίο των 45 αριθμών (από το 1 έως το 45)
- πεδίο των 20 αριθμών (από το 1 έως το 20)
- πεδίο Κωδικών Συστημάτων
- πεδίο Τυχαία Επιλογή
- πεδίο 'Ακυρο


ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ
Στο δελτίο μπορούν να συμπληρωθούν (με τον τρόπο που ισχύει σήμερα ή περιγράφεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο):
- Απλές Στήλες
- Πλήρη Συστήματα (Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης)
- Τυποποιημένα Συστήματα (Συστήματα Μειωμένης Ανάπτυξης)
- Συστήματα Συνδυασμών
- Τυχαία Επιλογή
- Συνεχόμενες / Μελλοντικές κληρώσεις
- Πλήθος συνεχόμενων αριθμών ΠΡΟΤΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΛΤΙΟΥ
1. Οι περιοχές συμπλήρωσης προβλέψεων  είναι  5 (Α,Β,Γ,Δ,Ε).
2. Με το ίδιο δελτίο μπορείς  να συμμετέχεις έως και σε 74 συνεχόμενες κληρώσεις,  ξεκινώντας από την τρέχουσα ή από μελλοντική κλήρωση (έως και 55 κληρώσεις μετά την τρέχουσα) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Οι επιλογές λειτουργούν αθροιστικά.
3. Πεδίο ‘Τυχαία Επιλογή' σε κάθε περιοχή συμπλήρωσης:
Α. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή' χωρίς να επιλέξεις αριθμούς, η Τερματική Μηχανή θα δημιουργήσει μια απλή στήλη με τυχαία επιλογή 5 αριθμών από τους 45 και 1 αριθμού από τους 20.
Β. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή' και έναν αριθμό
μεγαλύτερο ή ίσο του 5 από το πεδίο των 45 αριθμών, η Τερματική Μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα:
• με τυχαία επιλογή αριθμών από το 1 έως το 45 πλήθους ίσου με την επιλογή και
• έναν τυχαίο αριθμό ΤΖΟΚΕΡ από 1 έως το 20.
Π.χ. επιλέγοντας το 7 θα δημιουργηθεί ένα πλήρες σύστημα με 7 τυχαίους αριθμούς και έναν τυχαίο αριθμό ΤΖΟΚΕΡ (21 στήλες):
Γ. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή' και έναν αριθμό από το πεδίο των 20 αριθμών, η Τερματική Μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα:
• με τυχαία επιλογή πέντε (5) αριθμών από το πεδίο των 45 αριθμών και
• πλήθος τυχαίων αριθμών ΤΖΟΚΕΡ ίσο με την επιλογή.
Δ. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή', έναν αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5 (π.χ. το 8) στο πεδίο των 45 αριθμών και έναν αριθμό (π.χ. 18) στο πεδίο των 20 αριθμών, η Τερματική Μηχανή θα δημιουργήσει:
• ένα πλήρες σύστημα με τυχαία επιλογή 8 αριθμών από το πεδίο των 45 αριθμών και
• 18 αριθμούς ΤΖΟΚΕΡ (σύνολο στηλών δελτίου 1008).
Ε. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή', έναν κωδικό Τυποποιημένου Συστήματος (π.χ. το 12) και έναν αριθμό (π.χ. το 1) στο πεδίο των 20 αριθμών, η Τερματική Μηχανή θα δημιουργήσει ένα σύστημα με τυχαία επιλογή 15 αριθμών 1-45 και έναν (1) τυχαίο αριθμό ΤΖΟΚΕΡ 1-20 (σύνολο στηλών δελτίου 118). Επισημαίνεται ότι ο επιλεγμένος αριθμός από την περιοχή (1 - 20) δηλώνει πλήθος επιθυμητών αριθμών ΤΖΟΚΕΡ και όχι συγκεκριμένο αριθμό.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΛΤΙΟΥ
4. Δυνατότητα συμμετοχής με Συστήματα Συνδυασμών ΑxΒ έως και AxBxΓxΔxΕ, με τη χρήση του πεδίου ‘Κωδικοί' για επιλογή ζητουμένων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε Συστήματα Συνδυασμών η επιλογή αριθμών 1 έως 20 (ΤΖΟΚΕΡ) πρέπει να γίνει μόνο στην περιοχή Α και πέρα των περιοχών ανάπτυξης του συστήματος οι υπόλοιπες περιοχές υποχρεωτικά παραμένουν κενές. Σε κάθε Σύστημα Συνδυασμών θα πρέπει το άθροισμα των ζητουμένων σε όλες τις συμπληρωμένες περιοχές να είναι 5. (παιχνίδι ΤΖΟΚΕΡ 5 από 45)
5.Επιλέγοντας ‘ΑΚΥΡΟ' σε μια ή περισσότερες περιοχές συμπλήρωσης, η Τερματική Μηχανή αγνοεί τις επιλογές της συγκεκριμένης περιοχής (περιοχών) κατά την αποδοχή του δελτίου. Με αυτό τον τρόπο μπορείς να παρακάμψεις μια λάθος συμπληρωμένη περιοχή χωρίς να πετάξεις όλο το δελτίο. Π.χ. το παρακάτω δελτίο θα συμμετέχει μόνο με τις περιοχές Β και Γ.
Δελτίο Τζόκερ
Περιοχή επιλογής συνεχόμενων κληρώσεων
6. Συμμετοχή στο παιχνίδι ΠΡΟΤΟ μέσω δελτίου ΤΖΟΚΕΡ
Στο κάτω μέρος του δελτίου ΤΖΟΚΕΡ, υπάρχει περιοχή που επιτρέπει τη συμμετοχή στο ΠΡΟΤΟ.
Οι επιλογές στην περιοχή  αυτή λειτουργούν αθροιστικά. Μπορείς να παίξεις έως και 1936 συνεχόμενους αριθμούς ΠΡΟΤΟ. Εάν π.χ. σε ένα δελτίο ΤΖΟΚΕΡ σημειώσουμε στην περιοχή του ΠΡΟΤΟ τους αριθμούς 5, 20 και 500, τότε θα συμμετέχει και στο ΠΡΟΤΟ με 525 συνεχόμενους αριθμούς, οι οποίοι θα ξεκινούν από τον τυχαίο αρχικό αριθμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση συμμετοχής στο παιχνίδι ΠΡΟΤΟ μέσω των δελτίων ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ,  παράγονται δύο (2) ξεχωριστά ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  ένα για κάθε παιχνίδι.Τα δελτία καταχωρούνται στο Κεντρικο Μηχανογραφικό Σύστημα της ΟΠΑΠ ΑΕ μέσω των τερματικών μηχανών των πρακτορείων και για συμμετοχή σε κληρώσεις του παιχνιδιού ΤΖΟΚΕΡ ακολουθούμε τα εξής βήματα:
ΒΗΜΑ 1: Συμπλήρωση Δελτίου
Συμμετοχή με Απλή Στήλη
Συμμετοχή με Πλήρες Σύστημα (Σύστημα Πλήρους Ανάπτυξης)
Συμμετοχή με Τυποποιημένο Σύστημα (Σύστημα Μειωμένης Ανάπτυξης)
Συμμετοχή με Σύστημα Συνδυασμών
Συμμετοχή με χρήση Τυχαίας Επιλογής

Συμμετοχή σε Συνεχόμενες / Μελλοντικές κληρώσεις

Συμμετοχή στο παιχνίδι ΠΡΟΤΟ

ΒΗΜΑ 2: Παράδοση Συμπληρωμένου Δελτίου και Έλεγχος Απόδειξης Συμμετοχής
Δίνουμε το συμπληρωμένο δελτίο στον πράκτορα και μετά την έξοδο του δελτίου από την τερματική μηχανή μας παραδίδει το Αποδεικτικό Συμμετοχής.
Σε περίπτωση συμμετοχής και στο παιχνίδι ΠΡΟΤΟ θα παραλάβετε και δεύτερο Αποδεικτικό Συμμετοχής.
Κατά την παραλαβή του Αποδεικτικού Συμμετοχής οφείλουμε να ελέγξουμε ότι αυτό είναι έγκυρο και περιέχει όλα τα στοιχεία που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη συμμετοχή. Είναι υποχρέωσή μας να αντιπαραβάλλουμε τις επιλογές μας με αυτές που έχει εκτυπώσει η τερματική μηχανή στο Αποδεικτικό Συμμετοχής για να βεβαιωθούμε ότι συμπίπτουν.
ΒΗΜΑ 3: Εύρεση επιτυχιών δελτίου
Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ, συγκρίνουμε τη νικήτρια στήλη με τις προβλέψεις μας για να ελέγξουμε αν το δελτίο μας κερδίζει.
Για ευκολία μπορούμε να χρησιμοποιησουμε τα ειδικά Τερματικά Ελέγχου Αποδείξεων που υπάρχουν σε κάθε πρακτορείο ή να απευθύνουμε στον Πράκτορα. Επίσης από την ιστοσελίδα μας μέσω της εύρεσης Επιτυχιων-Κερδών ή το Πρόγραμμα Διαλογής.
Για τα κέρδη της κάθε κατηγορίας νικητών του ΤΖΟΚΕΡ μας ενημερώνουν οι επίσημες ανακοινώσεις της ΟΠΑΠ ΑΕ ή οποιοδήποτε πρακτορείο του Οργανισμού.
ΒΗΜΑ 4: Είσπραξη Κερδών
Η εξαργύρωση των κερδών πραγματοποιείται με την προσκόμιση της Απόδειξης Συμμετοχης στα εξουσιοδοτημένα από την ΟΠΑΠ ΑΕ σημεία πώλησης (πρακτορεία). Τα κέρδη πληρώνονται είτε από το πρακτορείο όπου εκτυπώνεται και απόδειξη πληρωμής, είτε από συνεργαζόμενη Τράπεζα ανάλογα με  το όριο που έχει  ορισθεί  από την ΟΠΑΠ ΑΕ, με την προσκόμιση της αίτησης πληρωμής που έχει εκτυπωθεί από το τερματικό του πρακτορείου.   Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ ΑΕ ο αναλογών φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Περισσότερες πληροφορίες για την συμμετοχή σας σε κληρώσεις του παιχνιδιού ΤΖΟΚΕΡ μπορείτε να έχετε:
- από τον πράκτορα της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
- από την πίσω όψη του δελτίου ΤΖΟΚΕΡ
- από τον Γενικό Κανονισμό
- από τον Κανονισμό ΤΖΟΚΕΡ
- από τον Οδηγό παίκτη ΤΖΟΚΕΡ